Ogólne warunki wynajmu

Res Auto Rent Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 17, 35-233 Rzeszów, o numerze NIP 5170369712, KRS 0000556276, REGON 36139367500000 zwany w treści ResAutoRent, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, samochód określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

Ogólne warunki wynajmu
Res Auto Rent Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 17, 35-233 Rzeszów, o numerze NIP 5170369712, KRS 0000556276, REGON 36139367500000 zwany w treści ResAutoRent, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, samochód określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.
1.Opłaty za wynajem
Opłata za wynajem oraz kaucja płatne są z góry za cały okres trwania umowy (w przypadku zwrotu pojazdu przed końcem umowy ResAutoRent nie zwraca nadpłaconej kwoty).
Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat przedstawionych na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienionych w obowiązujących taryfach ResAutoRent. Ceny i opłaty podane są w walucie PLN. W przypadku płatności inną walutą należność jest przeliczana według kursu NBP z poprzedniego dnia.
W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych będą naliczane odsetki ustawowe według obowiązującej stopy procentowej ogłaszanej w Monitorze Polskim.
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do ResAutoRent, powstałe w trakcie trwania najmu.
2.Wynajem i zwrot samochodu
Samochód wynajmowany jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany jest do normalnego użytku w chwili odbioru przez Najemcę. Samochód wyposażony jest w koła bez uszkodzeń.
W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zostanie obciążony kosztem wymiany kół na odpowiedniej osi pojazdu.
Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego samochodu typem paliwa. Jeżeli samochód zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem wskazanym w protokole najmu, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa według stawki za litr, oraz kosztami manipilacyjnymi jego dotankowania w kwocie 50zł.
Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w punkcie i godzinach pracy oddziału lub w innym miejscu i czasie określonych w umowie najmu. Samochód musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków. Najemca może zwrócić samochód tylko pracownikowi ResAutoRent posiadającym protokół zdawczo-odbiorczy identyczny z posiadanym przez klienta. Dopuszczalne jest zwrócenie dokumentów oraz kluczyków do skrzynki znajdującej się w punkcie ResAutoRent. W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą ResAutoRent dokumenty i kluczyki mogą być zwrócone w recepcji hotelowej, punkcie na lotnisku itp.
ResAutoRent zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania samochodu Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub
z powodu nieterminowych spłat ustalonych podczas wynajmu.. ResAutoRent nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku, z wyjątkiem gdy odebranie pojazdu nie było zasadne (Najemca nie naruszył warunków umowy).
Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia samochodu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 59 minut powoduje naliczenie opłaty za następną dobę.
Samowolne przedłużenie umowy najmu bez zgody ResAutoRent skutkuje brakiem ochrony z tytułu polisy Autocasco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych oraz uprawnia ResAutoRent do powiadomienia policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą kolejną dobę nieuprawnionego korzystania z przedmiotu najmu. Integralną część tej umowy stanowi „Protokół Zdawczo-odbiorczy”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela ResAutoRent, które składane są w chwili wydania oraz zwrotu samochodu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela ResAutoRent na formularz „Protokół Zdawczo-odbiorczy” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego samochodu, w szczególności te dotyczące widocznych w samochodzie uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru samochodu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień Najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
2.1 Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura
Jeżeli Najemca oddaje samochód poza godzinami pracy ResAutoRent wówczas Najemca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia dokonane na wynajmowanym samochodzie w zakresie obowiązującego polskiego prawa do momentu sprawdzenia go przez przedstawiciela ResAutoRent w ciągu następnego dnia roboczego.
Najemca musi pozostawić wynajęty samochód na parkingu wyznaczonym przez ResAutoRent.
2.2 Zwrot samochodu poza punktem ResAutoRent
Zwrot samochodu poza punktem ResAutoRent może odbyć się wyłącznie po wcześniejszej akceptacji ResAutoRent. Jako datę i godzinę zwrotu samochodu poza punktem uznaje się datę i godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi ResAutoRent. ResAutoRent zobowiązany jest do odbioru samochodu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy. Odbiór samochodu zgłoszonego do ResAutoRent w soboty, niedziele i święta może nastąpić do godziny 12:00 w pierwszym dniu roboczym. W takiej sytuacji odpowiedzialność pozostaje do tego czasu po stronie Najemcy w zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Jeśli ResAutoRent nie odbierze samochodu w tym czasie przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony samochód.
3. Warunki płatności
Wysokość opłaty za wynajem określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej.
W przypadku płatności kartą kredytową, ResAutoRent dokona preautoryzacji na karcie kredytowej wystawionej na nazwisko Najemcy przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego depozytu na wypadek ewentualnego uszkodzenia lub niedotankowania pojazdu, bądź też opłat jakie mogą nastąpić w trakcie trwania najmu.
4. Rezerwacje i anulacje
Rezerwacje przyjmowane są na dane modele samochodów. ResAutoRent zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia samochodu. ResAutoRent zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego samochodu z przyczyn niezawinionych przez ResAutoRent. Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do ResAutoRent minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, ResAutoRent obciąży Najemcę połową utraconych zysków.
5. Warunki używania samochodu
5. 1. Wynajęty samochód nie może być używany:
   a. przez osobę inną niż Najemca, która nie została zaznaczona w umowie najmu
   b. jeśli Najemca lub inny kierowca samochodu znajduje się pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji zaburzających świadomość i zdolność reakcji
   c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w Polsce
   d. poza granicami Polski bez pisemnej zgody ResAutoRent. Zabrania się wjazdu do następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy.
   e. w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych
   f. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody ResAutoRent
   g. do holowania innych samochodów, przyczep i innych przedmiotów
   h. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji
   i. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić ResAutoRent na dodatkowe koszty spowodowane przestojem samochodu
   j. Do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych za pisemną zgodą ResAutoRent)
   k. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne urządzenia nie są dostarczone przez ResAutoRent
   l. Do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenia samochodu, kół lub opon.
Jeżeli na skutek nieprawidłowego użytkowania samochodu, utraty dokumentów przez Najemcę, bądź zaistnienia jakichkolwiek innych okoliczności z winy Najemcy samochód zostanie wyłączony z ruchu, ResAutoRent może obciążyć Najemcę za każdy dzień przestoju samochodu wg stawki najmu.W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu Najemca zobowiązuje się zapłacić kare umowną na rzecz ResAutoRent w wysokości 1000zł.
5. 2. Odpowiedzialność Najemcy
Najemca jest odpowiedzialny za każde wykroczenie drogowe, które miało miejsce w czasie trwania umowy najmu. Najemca akceptuje fakt, że ResAutoRent udostępni policji lub innym uprawnionym organom dane Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
W czasie użytkowania samochodu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników na desce rozdzielczej oraz poziomu oleju, wody oraz ciśnienia w ogumieniu.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania samochodu i skontaktowania się z pomocą drogową lub najbliższym punktem ResAutoRent. Podczas parkowania nawet na krótką chwilę Najemca zobowiązany jest każdorazowo do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w samochodzie. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w samochodzie jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży samochodu.
Najemca podpisując umowę najmu przyjmuje do wiadomości, że on/ona będzie odpowiedzialny jako kierowca za jakiekolwiek wykroczenia drogowe jakie zostaną popełnione oraz późniejsze grzywny albo kary, które mogą zostać nałożone w związku z wykroczeniami drogowymi albo innym naruszeniem przepisów prawnych.
W przypadku otrzymania prośby o udostępnienie danych kierowcy przez odpowiednie instutucje, ResAutoRent obciąży Najemcę kosztami przekazania tychże informacji kwotą 100zł brutto.
6. Uszkodzenia, utrata, kradzież
Gdy wynajęty samochód, w czasie trwania umowy najmu, zostanie uszkodzony, skradziony bądź utracony ( cały lub jego część ), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy, utraty, do wysokości wartości samochodu.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowane dodatki (fotelik, podstawka, nawigacja) - Za utratę lub zniszczenie zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w wysokości: fotelik 300zł, podstawka 100zł, nawigacja 400zł.
W przypadku zgubienia kluczyków lub dokumentów pojazdu przez Najemcę zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz ResAutoRent kary umownej w wysokości 1000zł brutto za zgubienie dokumentów i/lub 1200zł brutto za zgubienie kluczyków.
Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia „FULL” na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, naprawy, ograniczona jest do kwoty udziału własnego wskazanej na pierwszej stronie umowy najmu.
Jeśli Najemca rezygnuje z pełnego ubezpieczenia:
 -w razie jakiegokolwiek uszkodzenia wynajętego samochodu lub jego części Najemca jest odpowiedzialny pokryć koszty naprawy do pełnej wartości szkody samochodu,
 -w przypadku kradzieży samochodu z pozostawionym dowodem rej. Najemca odpowiada do pełnej wartości kwotysamochodu.
Ubezpieczenie nie pokrywa szkód w przypadku:
    - prowadzenia samochodu przez osobę nieupoważniona bez zgody ResAutoRent
    - ucieczki prowadzącego samochód z miejsca wypadku
    - złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.


Kwoty względem cennika panelu lub uzgodnienia indywidualne zależne od marki pojazdu. (z wyłączeniem spalenia, kradzieży oraz uszkodzeń poważniejszych niż drobne zarysowania bez uszkodzenia lakieru).
Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona umyślnie albo wskutek rażącego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków umowy, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona, do pełnej kwoty likwidacji szkody.
Jeżeli Najemca przewozi wynajętym samochodem zwierzęta (po wcześniejszym uzgodnieniu z ResAutoRent)
 ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji samochodu.
Najemca nie może pozwolić komukolwiek naprawiać samochodu bez zgody ResAutoRent
7. Wypadki, kradzieże
W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić ResAutoRent o wszelkich uszkodzeniach samochodu.
Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, ResAutoRent dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty samochód. Przy podmianie samochodu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. ResAutoRent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki nie zostanie prawnie udowodnione, że ResAutoRent nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać ResAutoRent pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym.
Raport z wypadku powinien w szczególności zawierać nazwiska i adresy uczestników oraz świadków zdarzenia, jak również nr rejestracyjne uczestniczących w wypadku samochodów. W przypadku uszkodzenia powodującego wyłączenie samochodu z ruchu lub kradzieży samochodu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez najemcę do ResAutoRent lub policji faktu uszkodzenia bądź kradzieży wynajętego samochodu.
8. Dane osobowe
W trakcie przeprowadzania procesu wynajmu jest koniecznym zebranie kilku danych osobowych. Obowiązkowe jest przedstawienie wszystkich wymaganych informacji. W razie braku takich informacji, ResAutoRent (kontroler danych) nie będzie w stanie właściwie przeprowadzić umowy wynajmu Najemcy. ResAutoRent użyje danych osobowych Najemcy jako wsparcia w rezerwacji, w procesie wynajmu samochodu i dla potrzeb marketingowych. Najemca może skorygować błędy faktyczne w danych albo zastosować przysługujące Najemcy jak prawo dostępu do danych, aktualizacji albo usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie prośby do ResAutoRent korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w umowie najmu, którą podpisał przy odbiorze samochodu.
ResAutoRent może również użyć i ujawnić dane osobowe do odpowiedzi na zapytania prawne (np. prośba organów ścigania) w celu wdrożenia lokalnej polityki do odpowiedzi na reklamacje albo do ochrony praw, własności albo zapewnienia bezpieczeństwa innych.
9. Odpowiedzialność ResAutoRent
ResAutoRent jest wyłącznie odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy ResAutoRent. We wszystkich innych przypadkach ResAutoRent nie ponosi odpowiedzialności.
ResAutoRent nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w samochodzie, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskiej.
10.Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
ResAutoRent zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają samochodu za jego zgodą.
11. Ubezpieczenie samochodu Autocasco
Poprzez akceptację ubezpieczenia „FULL” na pierwszej stronie umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Ubezpieczenie „FULL” nie wyklucza pełnej odpowiedzialności finansowej Najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego warunków najmu, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczenia.
12. Siedziba i właściwość sądu
Niniejsza umowa najmu powinna być zarządzana i przeprowadzana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, Strony poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umową winny być rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby ResAutoRent. Wyrażam zgodę na to, żeby wystawiona na mnie faktura nie posiadała mojego podpisu.